Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Sklep internetowy Murrado działający pod adresem https://murrado.pl jest platformą prowadzoną przez: Murrado sp. z o.o.; ul. Towarowa 11 ; 74-500 Chojna ; NIP: 858-187-89-31
1.2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
1.3. Kontakt ze sklepem jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: murrado.pl lub telefonicznie
pod numerem +48 504 937 237. Biuro Obsługi Klienta pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00 .
1.4. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
o posiadanie dostępu do Internetu;
o posiadanie adresu e-mail;
o posiadanie polskiego numeru telefonu kontaktowego
o zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej;
o akceptacja plików cookies.
1.5. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.
1.6. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
1.7. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
1.8. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga zarejestrowania się. Rejestracja jest możliwa zgodnie z postanowieniami punktu II niniejszego Regulaminu.
1.9. Rozliczenia transakcji płatności internetowych przeprowadzane jest za pobraniem oraz wpłatą na konto : 85 1020 4812 0000 0102 0159 7731 1.10. Kupujący, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem.
II WARUNKI I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
2.1. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zawarcie przez Klienta umowy kupna – sprzedaży zamawianych produktów ze Sklepem.
2.2. Sklep umożliwia Klientowi złożenie zamówienia bez rejestracji oraz po rejestracji konta, której należy dokonać wypełniając formularz rejestracyjny, w trakcie składania zamówienia poprzez stronę murrado.pl lub logując się za pośrednictwem istniejącego konta w Sklepie.
2.3. Klient w Sklepie składa zamówienie, wskazując na produkty, którymi jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „Do koszyka”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności oraz potwierdzenie zamówienia.
2.4. W Koszyku, Klient wskazuje:
o zamawiane produkty oraz ich ilość;
o adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
o sposób dostawy
o sposób płatności (szczegóły zostały zawarte w punkcie IV niniejszego Regulaminu);
o (opcjonalnie) kod rabatowy.
2.5. W przypadku podania nieprawdziwych danych Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta.
2.6. Wysyłka zakupionego towaru zazwyczaj realizowana jest w terminie 2 dni roboczych, przy czym termin ten liczony jest od daty złożenia zamówienia lub od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sklepu ( w przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym). Sklep dokłada wszelkich starań, aby zachować ten termin, ale zastrzega sobie możliwość jego zmiany, o czym będzie się starał informować Klienta.
2.7. Zamówienia można również złożyć pocztą elektroniczną na adres e-mail: murrado777@gmail.com 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia będą wprowadzane do systemu w kolejności napływania w najkrótszym możliwym czasie. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od następnego dnia roboczego według kolejności wpływu. Zamówienia składane pocztą elektroniczna muszę zawierać informację o akceptacji Regulaminu Sklepu oraz oświadczenia zgody lub jej braku na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
Sklep nie przyjmuje zamówień złożonych w innej formie niż wyżej wymienione.
2.8. Dopuszcza się możliwość czasowego zawieszenia działalności Sklepu w celach dokonania prac konserwacyjnych, rozwojowych i modernizacyjnych.
2.9. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Sklepu lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwis PayU, Gopay) w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.
2.10. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi:
2.10.1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
2.10.2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym
terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
2.10.3. realizację świadczenia zastępczego, które zostanie potwierdzone z Klientem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta traktowane będzie jako finalne;
2.10.4. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
2.11. W przypadku braku w Sklepie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e-mail podany podczas rejestracji w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.
2.12. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w punkcie IV niniejszego Regulaminu.
2.14. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
2.15. Sklep może zamieścić na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta, w wybrany przez Niego sposób. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
2.16. Sklep obsługuje Klientów na terytorium Polski.
III CENY PRODUKTÓW I KOSZTY PRZESYŁKI
3.1. oferowane przez Sklep produkty są fabrycznie nowe .
3.2. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
3.3. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach: przesyłki, dodatkowego opakowania, dodatkowych usług, np. wycięcie otworu w zlewie.
3.4. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
3.5. Koszty przesyłki i usług dodatkowych doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient.
3.6. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić, wraz z kurierem, protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i kuriera.
IV DOPUSZCZALNE FORMY PŁATNOŚCI
4.1.Zapłaty za towar, który ma być dostarczony można dokonać:
4.1.1. osobiście, gotówką, w momencie dostarczenia zamówienia za pobraniem
4.1.2. on-line za pomocą serwisu PayU,
4.1.3. przelewem na konto Sklepu w mBanku.
V REKLAMACJE I ZWROTY TOWARU
5.1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania produktu, o ile w ciągu 2 miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi o tym Sklep. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
5.2. Reklamacje wraz z dowodem zakupu tego produktu od Sklepu należy zgłaszać na adres e-mail: murrado777@gmail.com lub w formie tradycyjnej na adres Sklepu (pkt I niniejszego Regulaminu). Kompletna reklamacja powinna zawierać opis wady oraz zdjęcia lub filmy dokumentujące opisaną wadę produktu. Za datę przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego uznaje się dostarczenie kompletnych informacji na temat wady produktu oraz przesłanie wadliwego produktu na wskazany przez Sklep adres. Klient odeśle wadliwy produkt na adres wskazany przez Sklep tylko na wyraźne wezwanie Sklepu. Reklamowane produkty, za zgodą sklepu, Klient wysyła na adres:
Murrado sp. z o.o.; Klasztorna 5 ; 74-500 Chojna
lub inny wskazany przez Sklep. W przesyłce powinny znależć się informacje na temat reklamowanego produktu. Za przesyłki wysyłane na inny niż wskazany adres Sklep nie ponosi odpowiedzialności.
5.3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.
5.4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub, jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany produkt. Jeżeli wymiana będzie możliwa, ale jej przeprowadzenie będzie się wiązało ze zbyt dużymi kosztami dla Sklepu, Sklep może odmówić takiej formy roszczenia i zwrócić Klientowi należność.
5.5. Klient, w sytuacji opisanej w ust. 4 niniejszego paragrafu, zobowiązany jest zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części na wskazany przez Sklep adres, chyba że Sklep zdecyduje inaczej, o czym poinformuje Klienta.
5.6. Klient zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania produktu (daty otrzymania przesyłki). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie, o którym tu mowa należy przesłać za pomocą elektronicznego formularza zwrotu, znajdującego sie na stronie sklepu: https://murrado.pl, pocztą elektroniczna na adres: murrado777@gmail.com , pocztą tradycyjną na adres Sklep z punktu 1.1 tego Regulaminu, lub skan podpisanego oświadczenia na adres mailowy sklepu: murrado777@gmail.com
W przypadku skorzystania przez Klienta z ww. uprawnienia, zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
5.7. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).
5.8. W przypadku opisanym w ust. 6 niniejszego paragrafu Klient zobowiązany jest do zwrotu produktu w stanie niepogorszonym zgodnie z postanowieniami ust. 6. niniejszego paragrafu w terminie wynikającym z obwiązujących przepisów prawa. Sklep, po otrzymaniu towaru, zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta cenę produktu. Klient odsyła produkt na własny koszt i ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia przesyłki do momentu odebrania jej przez Sklep. W przypadku uszkodzenia produktu w trakcie przesyłki Sklep poinformuje Klienta o wydarzeniu i o wysokości potrącenia ze zwrotu należności, kosztów jakie musi ponieść w związku z otrzymaniem niepełnowartościowego produktu.
5.9. Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
VI ZWROTY NALEŻNOŚCI
6.1. Sklep dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, w przypadku:
6.1.1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją; 6.1.2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem  firmy kurierskiej; 6.1.3. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy; 6.1.4. uznania prawa do żądania obniżenia ceny produktu.
6.2. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) lub przekazem pocztowym (klient ponosi koszty przekazu) – jeśli zamówienie było opłacone:
6.2.1. z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej; 6.2.2. przy odbiorze u kuriera lub na poczcie.
VII POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
7.1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klientów podczas korzystania ze Sklepu jest Murrado sp. z o.o.
7.2. Dane osobowe Klienta dokonującego zakupów w Sklepie przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
7.3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Murrado sp. z o.o. w związku z prowadzeniem Sklepu, w tym w zakresie okresu przetwarzania danych, a także odbiorców danych, zawiera dostępna na stronie www.naj-sklep.pl Polityka prywatności.
VIII NEWSLETTER
8.1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu.
8.2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link deaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.
IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Właściciel informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.
9.2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
9.3. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji. Klientowi, w takim przypadku, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami pkt V niniejszego Regulaminu.
9.4. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.
9.5. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
9.6. Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające stronę murrado.pl zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych przysługujących Właścicielowi . Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
9.7. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Klientom publikowania linków urągających godności innych osób.
9.8. O każdej zmianie regulaminu Sklep zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Sklepu wysyłając Im elektroniczną wiadomość na adresy email podane podczas rejestracji, a Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto.
9.9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
9.10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 15.07.2020